Disclaimer

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die hieronder is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.


Definities

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Enginebit.
Dienst verwijst naar de Website.
U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, voor zover van toepassing.
Website verwijst naar URLverkorten, toegankelijk via https://urlverkorten.com/


Disclaimer

De informatie op de Service is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen. Deze Disclaimer is gemaakt met behulp van de Disclaimer Generator.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.


Disclaimer externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan de Onderneming.

Houd er rekening mee dat het Bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en omissies

De informatie die door de Service wordt gegeven, is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor interessante zaken. Ook al neemt het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Service.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.


Disclaimer fair use

De Onderneming kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "eerlijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwet.

Als U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet U toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.


Disclaimer geuite meningen

De Service kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf weerspiegelen, inclusief het Bedrijf.

Reacties gepubliceerd door gebruikers zijn uitsluitend hun verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als een direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om commentaar te verwijderen om welke reden dan ook.


Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin niet betrokken is bij het geven van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig dient het niet te worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Service of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.


"Disclaimer "Gebruik op eigen risico

Alle informatie in de Service wordt aangeboden "zoals ze is", zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Service of voor gevolgschade, speciale schade of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.